Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát để cảnh báo sớm theo thời gian thực về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam

TNMT.2021.02.11
0 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát tại các khu vực nhạy cảm phục vụ công tác cảnh báo sớm theo thời gian thực;

2. Ứng dụng công nghệ viễn thám với cộng đồng dân cư địa phương để cập nhật thông tin thiên tai và cảnh báo sớm tới người dân về nguy cơ trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

3. Áp dụng thử nghiệm hệ thống tại một số khu vực nhạy cảm thuộc tỉnh Lào Cai.

1. Báo cáo kết quả thiết kế và xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát để cảnh báo sớm theo thời gian thực về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

2. Công nghệ viễn thám với cộng đồng dân cư địa phương để cập nhật thông tin thiên tai và cảnh báo sớm tới người dân về nguy cơ trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

3. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm tại một số khu vực nhạy cảm thuộc tỉnh Lào Cai.

4. 02 Bài báo.

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2022
24 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cấp Bộ