Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm phân tích tính tiêu chuẩn của dữ liệu số của bản đồ địa hình.

TNMT.2003-2006.07.07
0 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
1. Xây dựng và phát triển một phần mềm có khả năng kiểm tra, đánh dấu hay sửa chữa các lỗi thường xảy ra trong quá trình số hóa bản đồ địa hình. 2. Đưa phần mềm vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.
Nội dung 1: Nghiên cứu và đánh giá một số phần mềm trong và ngoài nước Nội dung 2: Phân tích và đánh giá “Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000”. Nội dung 3: Khảo nghiệm quy trình và phân loại các lỗi thường xảy ra trong quá trình số hóa, biên tập bản đồ địa hình. Nội dung 4: Đưa các chuẩn bản đồ thành một cơ sở dữ liệu cho các tỷ lệ bản đồ 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000; 1:100 000. Nội dung 5: Thiết kế một phần mềm phân tích tính tiêu chuẩn của dữ liệu bản đồ địa hình số có các chức năng kiểm tra, đánh dấu và sửa chữa các lỗi. Nội dung 6: Tổ chức áp dụng thử phần mềm trong một đơn vị sản xuất cụ thể của Nhà xuất bản Bản đồ, sửa chữa và hoàn thiện chương trình.
01/01/2004
24 (tháng)
Cấp Bộ
KS. Nguyễn Thị Phương
KS. Dương Đình Long KS. Dương Văn Phi ThS. Lê Phước Thành KS. Nguyễn Hồng Việt