Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác

TNMT.2020.01.02
1518 (triệu đồng)
Đất đai

1. Xây dựng được luận cứ khoa học và thực tiễn về chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Đánh giá được thực trạng, biến động và chuyển mục đích sử dụng (đúng pháp luật và trái pháp luật) đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2014 – 2020 tại tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh.
3. Hoàn thiện chính sách đất đai về chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, lập dự toán chi tiết
Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học về đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và chuyển đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác
Nội dung 3: Đánh giá thực trạng sử dụng đất và quản lý chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong giai đoạn 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh
Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
Nội dung 5: Ứng dụng viễn thám và GIS để quản lý chuyển đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Quảng Ninh
Nội dung 6: Viết báo cáo tổng kết đề tài

1. Báo cáo tổng quan về chính sách đất đai đối với việc chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác;

2. Báo cáo đánh giá thực trạng diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong giai đoạn 2014 đến nay;

3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/07/2020
24 (tháng)
Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Cấp Bộ
TS Phạm Thị Phin
TS. Trịnh Thị Kiều Trang; PGS.TS. Trần Văn Tuấn; TS. Phạm Sỹ Liêm; TS. Đỗ Thị Tài Thu; TS. Vũ Phương Lan; TS. Nguyễn Bá Long; TS. Chu Thị Quỳnh Diệp; Ths Vũ Lệ Hà; Ths. Vũ Khắc Hùng