Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thực trạng và xác định nội dung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai của ủy ban nhân dân các cấp.

TNMT.2005.07.06
0 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Nghiên cứu thực trạng và xác định nội dung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai của Uỷ ban nhân dân các cấp
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và công tác thanh tra đất đai. Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 2003; yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai trong thời gian tới. Nội dung 3: Xây dựng các giải pháp để củng cố, hoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực đất đai của Uỷ ban nhân dân các cấp; xây dựng nội dung, quy trình, trình tự, thủ tục thanh tra quản lý, sử dụng đất đai.
01/01/2005
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ
Vũ Trọng Hiến
CN. Lê Vũ Tuấn Anh CN. Nguyễn Ngọc Tản CN. Lê Văn Dũng CN. Nguyễn Hồng Anh TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung CN. Nguyễn Xuân Anh