Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất trồng lúa vùng Đồng Bằng Sông Hồng

TNMT.2020.01.04
1600 (triệu đồng)
Đất đai

1. Xác định các bất cập trong quản lý quỹ đất trồng lúa tại Việt Nam giai đoạn 2014-2020

2. Xây dựng các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

1. Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý đất trồng lúa từ khi thực hiện Luật Đất đai 2013 đến nay;

2. Báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý quỹ đất trồng lúa Đồng Bằng Sông Hồng ;

3. Báo cáo đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả đề tài; 

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

6. Góp phần đào tạo 02 thạc sỹ.

10/01/2020
24 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
ThS. Nguyễn Thị Hằng