Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ

TNMT.2021.02.06
1617 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xác lập được các chỉ tiêu khí hậu nông nghiệp, cực đoan khí hậu đối với phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu ở vùng Bắc Trung Bộ;

2. Xây dựng được Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS tích hợp, lồng ghép hệ thống thông tin khí hậu, dự báo khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh;

1. Bộ số liệu khí tượng, khí tượng nông nghiệp thời kỳ 1981-2020 của các trạm khí tượng và khí tượng nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ;

2. Bộ chỉ tiêu khí hậu, khí hậu nông nghiệp, rủi ro khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ;

3. Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS tích hợp, lồng ghép hệ thống thông tin khí hậu, dự báo khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh;

4. Báo cáo thử nghiệm kết quả Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS tại một số mô hình sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Trung Bộ;

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình máy tính chạy trên nền WebGIS;

6. Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

7. 02 bài báo đăng trên tạp chí;

8. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ
Cấp Bộ
ThS. Lê Hữu Huấn