Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu tiềm năng di sản địa chất một số thành tạo trầm tích, trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ.

TNMT.ĐL.2024.02
2000 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Chính xác hóa tuổi một số thành tạo trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ.

2. Đánh giá được tiềm năng Di sản địa chất một số thành tạo trầm tích, trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ.

1. Báo cáo điều kiện hình thành và tuổi một số thành tạo trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ.

2. Báo cáo tiềm năng di sản địa chất một số thành tạo trầm tích, trầm tích - phun trào Kainozoi khu vực Nam Trung Bộ.

3. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài và các bản vẽ kèm theo.

4. 02 đăng trên tạp chí chuyên ngành.

5. Hỗ trợ 01 thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ