Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

NVTX.2021.04.02
612 (triệu đồng)
Môi trường

1. Làm rõ cơ sở khoa học về công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải
2. Tổng hợp, phân tích kinh nghiệm một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải
3. Đề xuất áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải cho Việt Nam
 

Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lý luận về công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải

Nội dung 2: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về áp dụng các công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và bài học rút ra cho Việt Nam
Nội dung 3: Thực trạng áp dụng các công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải ở Việt Nam
Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp để áp dụng công cụ tạo lập thị trường trong kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải ở Việt Nam
 

13/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học môi trường
TXTCN
Lê Thị Phượng
Th.s Hàn Trần Việt; Th.s Mai Thị Thu Huệ; Th.s Trần Bích Hồng; CN. Trần Thị Giang; CN.Lê Thị Phượng; CN.Lê Thị Phượng