Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tiềm năng các dạng tài nguyên năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, địa nhiệt, sinh khối, lựa chọn các dạng tài nguyên năng lượng phù hợp có thể phát triển ở Việt Nam

TNMT.2023.05.01
2200 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá được tiềm năng các dạng tài nguyên năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, địa nhiệt, sinh khối;

2. Đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

1. Báo cáo tổng quan tiềm năng các dạng tài nguyên năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, địa nhiệt, sinh khối ở Việt Nam;

2. Báo cáo tình hình khai thác sử dụng một số dạng tài nguyên năng lượng chủ đạo gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió trên thế giới và hiện trạng ở Việt Nam;

3. Báo cáo đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam;

4. 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành;

5. 01 bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế;

6. Đào tạo 01 Thạc sĩ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

01/01/2023
24 (tháng)
Đài Khí tượng cao không
Cấp Bộ
ThS. Trần Quang Năng