Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải.

TNMT.2020.08.02
1800 (triệu đồng)
Viễn thám

1. Xác lập được cơ sở khoa học và phương pháp luận cho Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải;

2. Xây dựng được quy trình công nghệ Big data - viễn thám giám sát tình trạng ô nhiễm không khí từ các khu xủ lý rác thải;

3. Xác định được sự phát tán một số thành phần hóa chất độc hại gây ô nhiễm không khí từ các khu vực xử lý rác thải tập trung.

1. Báo cáo kết quả xác lập cơ sở khoa học và phương pháp luận cho giải pháp kỹ thuật tích hợp đa nguồn dữ liệu viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải tập trung;

2. Báo cáo quy trình công nghệ Big data - viễn thám giám sát ô nhiễm không khí từ các khu vực xử lý rác thải;

3. Bản đồ hiện trạng môi trường không khí tỷ lệ 1: 50.000, với một số thành phần CH4, CO/CO2, NO2, SO2, PM2,5, PM10;

4. Bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí tỷ lệ 1: 50.000 với một số thành phần (CH4, CO/CO2, NO2, SO2 , PM2,5, PM10);

5. Bản đồ Chỉ số chất lượng không khí AQI24h năm 2021(4 quí);

6. Đào tạo 01 thạc sỹ;

7. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

10/01/2020
24 (tháng)
Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám
Cấp Bộ
Nghiêm Văn Ngọ
ThS. Vũ Thị Thu Thủy; ThS. Nguyễn Hải Đông; ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình; ThS. Nguyễn Văn Lợi; ThS. Trần Tuấn Đạt; ThS. Hà Minh Chúc; TS. Nguyễn Quốc Long; ThS. Nguyễn Thị Trần An; ThS. Phạm Hà Trang