Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, ứng dụng công cụ DNORA dự báo sóng, sóng lớn chi tiết cho các khu vực biển ven bờ, đảo nơi có địa hình phức tạp của Việt Nam

TNMT.2024.06.01
1600 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xây dựng được quy trình công nghệ nghiệp vụ dự báo sóng, sóng lớn chi tiết cho một số khu vực biển ven bờ, đảo nơi có địa hình phức tạp của Việt Nam dựa trên DNORA

2. Áp dụng thành công trong dự báo sóng chi tiết cho tối thiểu 04 khu vực điển hình.

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn, căn cứ lựa chọn bộ thông số của công cụ DNORA trong nghiệp vụ dự báo sóng, sóng lớn chi tiết phù hợp với điều kiện Việt Nam.

2. Quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ dự báo sóng, sóng lớn chi tiết (độ phân giải không gian 200x200m) cho một số khu vực biển ven bờ, đảo nơi có địa hình phức tạp ở Việt Nam dựa trên DNORA

3. Báo cáo kết quả áp dụng trong dự báo sóng chi tiết cho tối thiểu 04 khu vực điển hình.

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

5. 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS); 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính tối thiểu 0.5 điểm;

6. Đào tạo 01 Thạc sỹ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ