Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS kết hợp với Viễn thám và GIS để theo dõi sự nóng lên trên quy mô cục bộ và ảnh hưởng của nó đến tài nguyên nước ở Việt nam

TNMT.2020.07.04
(triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và quy trình ứng dụng GNSS kết hợp với Viễn thám và GIS trong việc mô hình hóa các tham số tầng khí quyển phục vụ  đánh giá xu thế ấm lên của bề mặt trái đất và tác động liên quan đến mặt cho các khu vục của Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng các chương trình giáo dục và hợp tác nghiên cứu sâu sắc giữa đại học Curtin và các trường Đại học trong Bộ tài nguyên Môi trường (đặc biệt là HUNRE).

- Cơ sở lý thuyết và quy trình ứng dụng GNSS kết hợp với Viễn thám và IGS để theo dõi sự nóng lên trên quy mô cục bộ và ảnh hưởng của nó đến tài nguyên nước mặt ở Việt nam;

- Cơ sở dữ liệu cho ứng GNSS kết hợp với Viễn thám và GIS để theo dõi sự nóng lên trên quy mô cục bộ và ảnh hưởng của nó đến tài nguyên nước mặt ở Việt nam;

- Kết quả cảnh báo sớm về thâm hụt nguồn nước cho Việt nam trong ngắn hạn và dài hạn;

- 02 sách chuyên khảo về ứng dụng GNSS kết hợp với Viễn thám và GIS để theo dõi sự nóng lên trên quy mô cục bộ và ảnh hưởng của nó đến tài nguyên nước mặt ở Việt nam;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISI, 02 bài báo đăng trên hội thảo quốc tế, 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

15/04/2021
0 (tháng)