Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ nhận diện các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

TNMT.2024.04.02
2500 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ AI trong nhận diện các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP.
2. Áp dụng thử nghiệm được trong điều tra, quan trắc, nhận diện, phát hiện, cảnh báo đối với lớp chim thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm
 

1. Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện sinh vật qua âm thanh, hình ảnh, hành vi, tập tính sinh học.
2. Báo cáo đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nhận diện các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam;
3. Các mô hình học máy (ML) và bộ dữ liệu về âm thanh, hình ảnh, hành vi, tập tính sinh học nhận diện các loài chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
4. Phần mềm (trên nền web và thiết bị di động thông minh) nhận diện các loài chim thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và tài liệu hướng dẫn sử dụng;
5. Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm đối với lớp chim và đề xuất phương án ứng dụng trong thực tế;
6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;
7. 02 bài báo khoa học (01 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS và 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành).
 

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ