Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

TNMT.2024.04.05
2000 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1.Đề xuất được giải pháp áp dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng OCR, phân loại, tóm tắt và tổng hợp văn bản, hỗ trợ công tác chỉ đạo, hỗ trợ xử lý văn bản tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2.  Xây dựng được các chức năng tích hợp trong hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ TN&MT hỗ trợ công tác xử lý văn bản, chỉ đạo, điều hành của Bộ.

1. Báo cáo giải pháp áp dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng OCR, phân loại, tóm tắt và tổng hợp văn bản, hỗ trợ công tác chỉ đạo, hỗ trợ xử lý văn bản tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Các mô hình học máy để nhận dạng OCR, phân loại, tóm tắt và tổng hợp văn bản, hỗ trợ công tác chỉ đạo, hỗ trợ xử lý văn bản tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 3. Các bộ dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình học máy.

4. Các mô đun phần mềm nhận dạng OCR,  phân loại, tóm tắt và tổng hợp văn bản được tích hợp vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

5. Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm các mô đun phần mềm nhận dạng OCR, phân loại, tóm tắt và tổng hợp văn bản được tích hợp vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Bộ tài liệu tập huấn điện tử.

7. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài.

8. 02 bài báo đăng trên tạp chí KH&CN trong nước

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ