Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian kết hợp với số liệu độ cao địa hình, hải văn để đề xuất cập nhật, chính lý đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Áp dụng cho một số khu vực điển hình.

TNMT.2024.02.07
1800 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

1.Xác định được cơ sở khoa học ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời kết hợp với số liệu độ cao địa hình, hải văn để cập nhật, chính lý đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm;

2. Xây dựng được quy trình công nghệ cập nhật, chỉnh lý đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm bằng dữ liệu viễn thám đa thời gian kết hợp với số liệu độ cao địa hình, hải văn

1. Báo cáo cơ sở khoa học, phương pháp về ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời kết hợp với số liệu độ cao địa hình, hải văn để cập nhật, chính lý đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm;

2.Quy trình, công nghệ cập nhật, chính lý đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (đầy đủ chỉ tiêu kỹ thuật);

3. Phần mềm mã nguồn mở, học máy để tự động xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm;

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại ít nhất 02 khu vực đường bờ biển đặc trưng ở Việt Nam;

5. Bản đồ khu vực thử nghiệm tỷ lệ 1/25.000;

6. Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc;

7. 02 bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước;

8. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ