Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).

TNMT.2020.08.03
1806 (triệu đồng)
Viễn thám

1. Xác định cơ sở khoa học đề xuất giải pháp kỹ thuật ứng dụng xử lý ảnh viễn thám đa thời gian giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển;

2. Xây dựng quy trình và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật vùng ven biển sử  dụng ảnh viễn thám đa thời gian.

Nội dung 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng môi trƣờng và hiện trạng phân bố hệ thực vật vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa
Nội dung 3: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong giám sát biến động hệ thực vật dƣới nƣớc ven bờ (rong biển, cỏ biển) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
Nội dung 4: Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất Quy trình công nghệ và thuật toán phù hợp trong trong giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển (rừng ngập mặn và hệ thực vật nông nghiệp) sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
Nội dung 5. Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
 

1. Báo cáo cơ sở khoa học đề xuất giải pháp kỹ thuật ứng dụng xử lý ảnh viễn thám đa thời gian giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển;

2. Quy trình công nghệ trong giám sát biến động hệ thực vật dưới nước ven bờ sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian;

3. Quy trình công nghệ giám sát biến động hệ thực vật vùng đất ven biển sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian;

4. Bản đồ hiện trạng và biến động hệ thực vật vùng ven biển khu vực thử nghiệm tỷ lệ 1:50.000;

5. Đào tạo 01 thạc sỹ;

6. Công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.

01/05/2020
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám
Cấp Bộ
Nguyễn Văn Hùng