Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hưởng triều

TNMT.2005.05.19
474 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn 2
Thử nghiệm phần mềm xử lý số liệu Thuỷ văn vùng sông không ảnh hưởng Thuỷ triều trên Window HYDPRODB 1.0 và phần mềm xử lý và lưu trữ số liệu khí tượng bề mặt tại các Đài khu vực nhằm hoàn thiện phần mềm và đánh giá chất lượng phần mềm để có cơ sở quyết định đưa phần mềm vào sử dụng nghiệp vụ.
Nội dung 1: Thử nghiệm phần mềm để xử lý số liệu Thuỷ văn vùng sông không ảnh triều trên Windows HYDPROBD 1.0 (67 trạm năm) và phần mềm xử lý và lưu trữ số liệu khí tượng bề mặt (27 trạm năm) Nội dung 2: Nghiên cứu chỉnh sửa hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu Thuỷ văn vùng không ảnh hưởng thuỷ triều trong quá trình thử nghiệm.
Hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hưởng triều được tinh chỉnh và triển khai thử nghiệm xử lý số liệu tại Trung tâm Tư liệu KTTV và các Đài, trạm.
01/01/2005
24 (tháng)
Cấp Bộ
Phan Đăng Chương
KS Trần Tuấn An KS. Đinh Thị Thục Anh ThS. Lê Xuân Cầu