Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp và kỹ thuật tiên tiến trong kiểm toán môi trường lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục, y tế tại Việt Nam

TNMT.2022.01.24
1489.557 (triệu đồng)
Môi trường

- Hệ thống được các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong kiểm toán môi trường lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục, y tế đang áp dụng trong nước và quốc tế;
- Đề xuất ứng dụng một số phương pháp và kỹ thuật tiên tiến trong kiểm toán môi trường lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục, y tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.
 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
2. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế và trong nước về các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong hoạt động kiểm toán môi trường lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo
dục, y tế;
3. Báo cáo đề xuất ứng dụng một số phương pháp và kỹ thuật tiên tiến trong kiểm toán môi trường lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục, y tế tại Việt Nam;
4. 03 hội thảo khoa học/tọa đàm khoa học;
5. 01 bài báo khoa học tại các Tạp chí chuyên ngành;
6. Hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học
 

01/01/2022
18 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
Phạm Thị Mai Thảo
Vũ Thị Mai, Tạ Thị Yến, Đoàn Thị Oanh, Lê Ngọc Thuấn, Lê Thanh Huyền, Phạm Thị Hồng Phương; Bùi Thị Thanh Thuỷ, Phạm Minh Châu, Nguyễn Ngọc Trinh