Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng số liệu mô hình số bề mặt (DSM) để xây dựng cơ sở dữ liệu trạm quan trắc khí tượng khu vực đồng bằng Bắc Bộ

CS.2022.1
180 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xây dựng được CSDL số liệu DSM cho mạng lưới trạm quan trắc khí tượng bề mặt trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ;
2. Tạo lập được Bản đồ hiện trạng hành lang kỹ thuật cho trạm quan trắc khí tượng bề mặt trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ
 

1. 01 CSDL số liệu DSM mạng lưới quan trắc khí tượng bề mặt trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ;
2. Bản đồ hiện trạng hành lang kỹ thuật cho trạm quan trắc khí tượng bề mặt trên khu vực đồngbằng Bắc Bộ;
3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ;
4. 01 bài báo đăng trên tạp chí KTTV
 

01/01/2022
12 (tháng)
Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Cấp Cơ sở