Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đa nguồn trong dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá

TNMT.2024.06.06
1700 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Đề xuất được công nghệ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đa nguồn phục vụ dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá;

2. Xây dựng được Quy trình công nghệ nghiệp vụ tự động phân tích số liệu ra đa, vệ tinh dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá thời hạn 1-3 giờ bằng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đa nguồn.

1. Công nghệ dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá bằng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đa nguồn.

2. Quy trình công nghệ nghiệp vụ tự động phân tích số liệu ra đa, vệ tinh dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá thời hạn 1-3 giờ bằng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đa nguồn.

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm trong dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá thời hạn 1-3 giờ cho tối thiểu 03 khu vực điển hình.

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

5. 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS); 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính tối thiểu 0.5 điểm;

6. Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ