Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng

TNMT.2021.04.05
2488 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Thiết lập được mô hình trí tuệ nhân tạo để diễn toán dòng chảy, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông;

2. Xác lập được bộ chỉ số đánh giá hiệu quả và kiểm soát việc phân bổ nguồn nước;

3. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Hồng.

1. Mô hình trí tuệ nhân tạo để diễn toán dòng chảy, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông;

2. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả và kiểm soát phân bổ nguồn nước từ mô hình trí tuệ nhân tạo (đầy đủ các yêu cầu số liệu đầu vào và cách xác định giá trị từng của từng chỉ số: Kinh tế, xã hội, môi trường...);

3. Hướng dẫn sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo diễn toán dòng chảy, phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông và xác định các chỉ số đánh giá hiệu quả và kiểm soát phân bổ nguồn nước;

4. Kết quả áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Hồng;

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học chuyên ngành thủy văn, tài nguyên nước;

6. Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế và 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

01/01/2021
24 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
Trương Vân Anh