Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển Việt Nam có sự tham gia tương tác của cộng đồng, thử nghiệm tại 1 tỉnh thuộc khu vực ven biển miền Trung

TNMT.2022.04.09
1836 (triệu đồng)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, mã số TNMT.04/21-25

1. Xây dựng được mô hình cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển dựa trên các mô hình trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa máy học và mô hình quyết định đa chỉ tiêu;
2. Xây dựng được hệ thống cảnh bảo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển Việt Nam dựa trên mô hình nêu trên, thử nghiệm ở vùng ven biển miền Trung
 

Nội dung 1. Nghiên cứu tổng quan về thiên tai, lũ lụt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học trong nghiên cứu thiên tai, lũ lụt ven biển
Nội dung 2. Nghiên cứu, phân loại, đánh giá mức độ tương quan của các yếu tố đầu vào với tai biến thiên tai, lũ lụt ven biển
Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình trí tuệ nhân tạo cho phân vùng và cảnh báo thiên tai, lũ lụt ven biển cho các khu vực nghiên cứu

Nội dung 4. Nghiên cứu thành lập mô hình cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho vùng ven biển. Xây dựng kịch bản thiên tai, lũ lụt, từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại, phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Nội dung 5. Nghiên cứu xây dựng chương trình phục vụ cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển có sự tham gia tương tác của người sử dụng, thử nghiệm cụ thể tại tỉnh Quảng Nam.
 

1. Báo cáo tổng hợp các mô hình, giải pháp cảnh báo thiên tai, lũ lụt các vùng ven biển.
2. Báo cáo kết quả xây dựng mô hình cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển dựa trên các mô hình trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa máy học và mô hình quyết định đa chỉ tiêu.
3. Hệ thống cảnh bảo thiên tai, lũ lụt cho vùng ven biển miền Trung dựa trên mô hình nêu trên và tài liệu thiết kế hệ thống.
4. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại 1 tỉnh thuộc khu vực ven biển miền Trung.
5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.
6. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI và 01 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.
7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ.
 

01/01/2022
24 (tháng)
Trường Đại học mỏ địa chất
Cấp Bộ
TS Nguyễn Gia Trọng
Phạm Ngọc Quang; Nguyễn Văn Cương; Phạm Công Khải; Nguyễn Viết Nghĩa; Phạm Văn Chung; Vũ Trung Dũng; Dương Anh Quân; Phạm Trung Dũng; Lê Hồng Anh