Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu và xây dựng mạng đo và truyền số liệu mưa thời gian thực tại lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu

TNMT.2005.05.08
395 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn 2
1. Nghiên cứu chế chế tạo thiết bị đo mưa tự động trên cơ sở áp dụng công nghệ vi xử lý và sensor mưa do nước ngoài sản xuất. 2. Xây dựng hệ thống quan trắc mưa thời gian thực tại lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu với phương thức truyền số liệu qua đường điện thoại cố định. 3. Đánh giá hiệu quả của mạng lưới quan trắc do đề tài thực hiện, kiểm định xác định độ tin cậy và tính ổn định của thiết bị. 4. Nâng cao trình độ trong lĩnh vực tự động hoá cho đội ngũ cán bộ.
Nội dung 1: Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo mưa tự động và thiết bị điều khiển trung tâm của mạng đo sử dụng công nghệ vi xử lý. Nội dung 2: Khảo sát lưu vực Ngàn Phố – Ngàn Sâu phục vụ cho lắp đặt và thử nghiệm hệ thống trong thời gian 6 tháng. Nội dung 3: Nghiên cứu soạn thảo chương trình vận hành, điều khiển mạng lưới các thiết bị đo mưa tự động, bảo đảm cung cấp số liệu thời gian thực cho người sử dụng. Nội dung 4: Kiểm định thiết bị đo mưa, xác định khả năng ứng dụng hệ thống.
1. Công nghệ chế tạo thiết bị đo mưa tự động và thiết bị điều khiển mạng. 2. Hệ thống quan trắc và truyền số liệu mưa thời gian thực được lắp đặt hoàn chỉnh tại Hà Tĩnh với 7 thiết bị đo mưa tự động và trung tâm điều khiển. ( 4 bộ hiển thị dự trữ ). 3. Các chương trình điều khiển thiết bị và chương trình điều khiển mạng. 4. Báo cáo tổng kết đề tài.
01/01/2005
24 (tháng)
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Cấp Bộ
KS. Đào Hồng Châu
TS. Nguyễn Viết Hân KS. Hoàng Phi Thành KS. Đặng Tùng Mẫn; KS. Nguyễn Thị Huyền,