Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá, lựa chọn công nghệ tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung của các đô thị và khu công nghiệp

TNMT.2023.05.06
2400 (triệu đồng)
Môi trường

1. Thiết lập được mô hình toán/phần mềm hỗ trợ cho việc tính toán cân bằng vật chất của các dây chuyền công nghệ, giải pháp công nghệ tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ nhà máy XLNT tập trung của các đô thị và khu công nghiệp;

2. Thiết lập được mô hình toán/phần mềm hỗ trợ cho việc tính toán cân bằng năng lượng của các dây chuyền công nghệ, giải pháp công nghệ tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ nhà máy XLNT tập trung của các đô thị và khu công nghiệp;

3. Thiết lập được mô hình tính toán chi phí – lợi ích của từng phương án để xác định được tính khả thi của hoạt động tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ nhà máy XLNT tập trung tại các đô thị, KCN ở Việt Nam;

4. Đề xuất, kiến nghị được các giải pháp công nghệ, các mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính phù hợp để huy động nguồn lực thực hiện tái sử dụng nước thải và bùn cặn từ HTTN đô thị, các KCN ở Việt Nam.

1. Phần mềm tính toán cân bằng vật chất của nhà máy xử lý tập trung, có tái sử dụng nước thải và bùn cặn, tại các đô thị, KCN, phù hợp với điều kiện của Việt Nam;

2. Phần mềm tính toán cân bằng năng lượng của nhà máy xử lý tập trung, cho phép tái sử dụng nước thải và bùn cặn, tại các đô thị, KCN, phù hợp với điều kiện của Việt Nam;

(Các phần mềm được phát triển dựa trên nền tảng tính toán cân bằng vật chất, năng lượng, với các dữ liệu đầu vào được thu thập, khảo sát trực tiếp, hoặc dữ liệu thứ cấp, hay các giả thiết từ dự án tương tự. Các phần mềm cho phép đạt sai số R2>70%, độ tin cậy >90% (hoặc tương tự các phần mềm tính toán cùng lĩnh vực của UNIDO, IPCC).

3. Mô hình tính toán chi phí – lợi ích của việc xử lý và tái sử dụng nước thải và bùn cặn, phù hợp với điều kiện các đô thị, KCN ở Việt Nam, dựa trên nền tảng MS Office/Excel;

4. Báo cáo đề xuất các mô hình tổ chức, quản lý các nhà máy XLNT tập trung phù hợp với điều kiện các đô thị, KCN ở Việt Nam theo hướng áp dụng kinh tế tuần hoàn;

5. 03 bài báo trong nước;

6. 01 bài báo quốc tế;

7. Hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học và 01 nghiên cứu sinh.

01/01/2023
24 (tháng)
Đại học Xây dựng Hà Nội
Cấp Bộ