Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ và quy trình dự báo khí hậu hạn 3 tháng đến 01 năm phục vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai và phát triển kinh tế xã hội.

TNMT.2023.06.02
1500 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1) Đánh giá và lựa chọn một số đặc trưng trung bình, yếu tố cực trị và hiện tượng khí hậu cực đoan có thể dự báo được với hạn từ 3 tháng đến 1 năm ở Việt Nam;

2) Xây dựng được hệ thống và quy trình nghiệp vụ dự báo hạn 3 tháng đến 1 năm các đặc trưng trung bình, yếu tố cực trih và hiện tượng khí hậu cực đoan đã chọn cho các vùng khí hậu và các điểm trạm của Việt Nam.

1) Báo cáo khoa học về việc lựa chọn các đặc trưng trung bình, yếu tố cực trị và các hiện tượng khí hậu cực đoan có thể dự báo được với hạn từ 3 tháng đến 1 năm;

2) Hệ thống nghiệp vụ dự báo các đặc trưng trung bình, yếu tố khí hậu cực trị và các hiện tượng khí hậu cực đoan hạn 3 tháng đến 1 năm cho 7 vùng khí hậu và các điểm trạm;

3) Bản đồ dự báo xác suất 3 pha các đặc trưng trung bình, giá trị cực trị của một số yếu tố khí hậu và một số hiện tượng khí hậu cực đoan hạn 3, 6 và 12 tháng cho toàn lãnh thổ Việt Nam;

4) Kết quả dự báo thử nghiệm và đánh giá sai số cho 2 năm gần nhất;

5) Quy trình dự báo khí hậu hạn 3 tháng đến 1 năm theo khu vực và điểm trạm;

6) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc;

7) 01 bài báo thuộc danh mục ISI và 02 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước
8) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ hoặc 01 nghiên cứu sinh.

01/01/2023
24 (tháng)