Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí nhận dạng đất hiếm trong vỏ phong hóa và đề xuất quy trình điều tra, đánh giá

TNMT.2024.02.01
2500 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Xác lập được bộ tiêu chí để nhận dạng đất hiếm trong vỏ phong hóa.

2. Xây dựng được dự thảo quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất hiếm trong vỏ phong hóa

1. Bộ tiêu chí nhận dạng và hệ phương pháp điều tra, đánh giá quặng đất hiếm trong vỏ phong hóa;

2. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hệ phương pháp điều tra, đánh giá quặng đất hiếm trong một số kiểu vỏ phong hóa;

3. Dự thảo Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá quặng đất hiếm trong vỏ phong hóa.

4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện.

5. 02 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

6. Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ