Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản 2010

TNMT.2023.01.04
1600 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản

1. Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản.

2. Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản.

1. Báo cáo đánh giá thực trạng công tác lập và thẩm định các nội dung về khoanh định bảo vệ khoáng sản, quản lý hoạt động khoáng sản (thăm dò, khai thác khoáng sản) và đóng cửa mỏ khoáng sản tại Việt Nam;

2. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về đánh giá phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản;

3. Dự thảo bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá phát triển bền vững trong hoạt động khoáng sản cho công tác lập, thẩm định hồ sơ khoanh định khu vực bảo vệ khoáng sản, hồ sơ cấp cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;

4. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật khoáng sản về phát triển bền vững trong các hoạt động bảo vệ khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản.

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt Đề tài.

5. 01 bài báo khoa học.

01/01/2023
18 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng