Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

TNMT.2020.04.14
1836 (triệu đồng)
Môi trường

1. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công bộ tiêu chí cụ thể để thẩm định, đánh giá, công bố các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phục vụ công tác quản lý, ra quyết định của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực môi trường đồng thời cung cấp căn cứ để các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt rà soát, đánh giá công nghệ xử lý và có phương hướng nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý.
2. Mục tiêu cụ thể:
a. Xác lập được cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
b. Xây dựng và thử nghiệm thành công bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
c. Dự thảo được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai bộ tiêu chí thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá và công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Nội dung 2. Rà soát khung thể chế, các quy định về tiêu chí trong thẩm định, đánh giá và công bố công nghệ xử lý CTRSH; đánh giá thực trạng quản lý và áp dụng công nghệ trong xử lý CTRSH
Nội dung 3. Đề xuất bộ tiêu chí cụ thể đối với từng loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật áp dụng bộ tiêu chí trong thẩm định, đánh giá và công bố công nghệ xử lý CTRSH
Nội dung 4. Thử nghiệm bộ tiêu chí nhằm đánh giá, thẩm định, lựa chọn các loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp
Nội dung 5. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật áp dụng bộ tiêu chí nhằm thầm định, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn
 

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh