Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, quy trình đánh giá trình độ công nghệ một số dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường

ĐTĐL.2020.01
1965 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin


1.  Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ đối với 02 loại hình dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường:

(1) Điều tra cơ bản;

(2) Quan trắc, dự báo.
2.  Xây dựng được quy trình đánh giá trình độ công nghệ đối với 02 loại hình dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường:

(1) Điều tra cơ bản;

(2) Quan trắc, dự báo.
 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về đánh giá trình độ công nghệ các dịch vụ công
Nội dung 2: Phân tích, đánh giá trình độ công nghệ các dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường
Nội dung 3. Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá trình độ công nghệ đối với dịch vụ công về điều tra cơ bản và quan trắc, dự báo ngành TNMT
Nội dung 4: Thử nghiệm áp dụng bộ tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ dịch vụ công về điều tra cơ bản và quan trắc, dự báo tài nguyên nước
Nội dung 5. Hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình đánh giá giá trình độ công nghệ đối với dịch vụ công về điều tra cơ bản và quan trắc, dự báo ngành tài nguyên và môi trường, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện
 

01/10/2020
24 (tháng)
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
Vũ Đăng Tiếp