Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng các quy định thiết lập, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu số, tài nguyên số cho lĩnh vực môi trường

TNMT.2023.04.09
1600 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng các quy định  kỹ thuật làm cơ sở khoa học triển khai, vận hành  hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp, đáp ứng Chính phủ số, quản lý nguồn tài nguyên số lĩnh vực môi trường theo quy định trong Luật bảo vệ môi trường năm 2020;

2. Đề xuất quy chuẩn kỹ thuật quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường.

1. Báo cáo tổng hợp, đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn trong hệ thống các văn bản hướng dẫn và việc triển khai xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cơ quan quản lý nhà nước;

2. Dự thảo quy định kỹ thuật quy định về kiến trúc tham chiếu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp và phục vụ quản lý chuyên ngành để phát triển chính phủ số theo luật BVMT năm 2020;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật về các dịch vụ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu môi trường các cấp;

4. Dự thảo quy định kỹ thuật thiết kế bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường;

5. Dự thảo quy định kỹ thuật về quy trình quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường;

6. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp;

7. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

8. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước.

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường
Cấp Bộ