Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược tổng thể quản lý, phát triển tài nguyên số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

TNMT.2023.04.03
1800 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Dự báo được sự phát triển tài nguyên số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030;

2. Xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quản lý, phát triển tài nguyên số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030.

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng về tài nguyên số, thực trạng quản lý nguồn tài nguyên số của Ngành tài nguyên và môi trường;

2. Báo cáo kết quả dự báo về sự phát triển tài nguyên số Ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030;

3. Báo cáo đề xuất Chiến lược tổng thể quản lý, phát triển tài nguyên số Ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030;

4. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quản lý, phát triển tài nguyên số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030;

5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

6. 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia
Cấp Bộ
Khuất Hoàng Kiên