Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng và quy trình xử lý số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng thủy văn

TNMT.2024.06.05
1600 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xây dựng được công cụ đánh giá chất lượng số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng thủy văn (KTTV);

2. Đề xuất quy trình xử lý số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm KTTV.

1. Cơ sở khoa học và phương pháp luận, bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm KTTV.

2. Bộ công cụ đánh giá chất lượng số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm KTTV.

3. Quy trình xử lý số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa (xác định độ tin cậy,  nguyên nhân sai số, đề xuất phương án xử lý sai số và nguyên nhân gây nên sai số).

4. Báo cáo kết quả áp dụng Bộ công cụ, Quy trình xử lý số liệu quan trắc nhiệt độ, lượng mưa của các trạm KTTV.

5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

6. 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS); 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính tối thiểu 0.5 điểm;

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ