Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tác động và lượng giá tổn thất, thiệt hại của các loại thiên tai khí tượng thuỷ văn đến các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam

TNMT.2022.06.11
4500 (triệu đồng)
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tác động và lượng giá tổn thất, thiệt hại của các loại thiên tai khí tượng thuỷ văn đến các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam

1. Xác định được các đối tượng kinh tế xã hội chịu tác động ứng với các loại thiên tai khí tượng thuỷ văn;

2. Xây dựng được bộ tiêu chí, công cụ đánh giá và thang đo mức độ tác động, lượng giá tổn thất, thiệt hại do các loại thiên tai khí tượng thuỷ văn đối với các đối tượng kinh tế xã hội;

3. Xây dựng được quy định kỹ thuật về công nghệ dự báo tác động và lượng giá tổn thất, thiệt hại của các loại thiên tai khí tượng thuỷ văn đến các hoạt động kinh tế xã hội ở Việt Nam.

01/01/2022
24 (tháng)