Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn có tích hợp quy trình vận hành hồ chứa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ

TNMT.2023.06.10
1650 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Xây dựng được Hệ thống dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn có tích hợp quy trình vận hành hồ chứa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ;
2. Xây dựng được quy trình dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ;
3.  Đề xuất giải pháp nhân rộng cho các khu vực khác của Việt Nam.

1. Hệ thống dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn có tích hợp quy trình vận hành hồ chứa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ;

2. Báo cáo kết quả thử nghiệm Hệ thống dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024;

3. Quy trình nghiệp vụ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ;
4. Báo cáo kỹ thuật giải pháp nhân rộng cho các khu vực khác của Việt Nam;

5. Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc;

6. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;
7.  Đào tạo 01 thạc sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ