Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam

TNMT.2022.06.01
2075 (triệu đồng)
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25

1. Xác định được các nguyên nhân và cơ chế tác động của hải đảo và đường bờ biển tới sự đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam;
2. Xây dựng được công nghệ dự báo đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam;
3. Áp dụng thí điểm công nghệ dự báo đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới cho Vịnh Bắc bộ.
 

Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu và đánh giá hiện trạng

Nội dung 2: Tổng hợp, phân tích, xử lý và xây dựng bộ số liệu phục vụ nghiên cứu

Nội dung 3: Nghiên cứu xác định nguyên nhân và cơ chế tác động của đường bờ, địa hình tới sự đổi hướng di chuyển và cường độ bão, áp thấp nhiệt đới

Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo sự đổi của hướng và thay đổi cường độ bão , áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá công nghệ dự báo sự đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới cho Vịnh Bắc Bộ

Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành  hệ thống dự báo và công cụ hỗ trợ khai thác sản phẩm

1. Báo cáo khoa học nêu rõ các nguyên nhân và cơ chế tác động của hải đảo và đường bờ tới sự đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới kkích cỡ chữ như này cho hi đi vào vùng bờ biển Việt Nam;

2. Báo cáo khoa học mô tả các dấu hiệu, chỉ tiêu bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ trước khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam;

3. Hệ thống mô hình, công cụ dự báo bão, áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam;

4. Báo kết quả áp dụng thí điểm công nghệ dự báo đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới cho Vịnh Bắc bộ

5. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI, 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc gia

6. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên ngành khí tượng và khí hậu học.

01/01/2022
30 (tháng)
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
Cấp Bộ
Võ Văn Hòa
Đinh Hữu Dương, Nguyễn Văn Hiệp, Công Thanh, Dư Đức Tiến, Đỗ Thị Lệ Thuỷ, Nguyễn Thanh Thuỷ, Vũ Văn Phong, Đặng Thị Ánh, Ngô Thị Kim Duyên