Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo nguồn nước mặt phục vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia. Áp dụng cho khu vực Tây nguyên

TNMT.2023.02.27
1700 (triệu đồng)
Tài nguyên nước

1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy học để xây dựng công nghệ dự báo nguồn nước mặt hạn 1-3 tháng phục vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia.

2. Đề xuất quy định kỹ thuật về dự báo nguồn nước mặt phục vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia.

3. Áp dụng cho khu vực Tây nguyên

1. Mô hình trí tuệ nhân tạo và máy học để dự báo nguồn nước mặt.

2. Công nghệ dự báo nguồn nước mặt hạn 1-3 tháng phục vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia.

3. Kết quả Áp dụng thử nghiệm cho vực Tây nguyên trong năm 2024.

4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

01/01/2023
24 (tháng)