Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ log ứng dụng học máy cho giám sát an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

TNMT.2022.04.01
1800 (triệu đồng)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, mã số TNMT.04/21-25

1. Đề xuất giải pháp thu thập, phân tích log ứng dụng học máy cho giám sát an toàn thông tin mạng.
2. Làm chủ và phát triển công nghệ log ứng dụng học máy cho giám sát an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 

1. Báo cáo hiện trạng, nhu cầu và yêu cầu đối với hệ thống thu nhận log ứng dụng học máy của các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm dữ liệu của Bộ.
2. Báo cáo giải pháp kỹ thuật thu thập, xử lý và phân tích log ứng dụng học máy ứng dụng học máy cho giám sát an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Phần mềm thu thập log tập trung và báo cáo giải pháp và phân tích, thiết kế.
4. Phần mềm phân tích log ứng dụng học máy và báo cáo giải pháp và phân tích, thiết kế.
5. Báo cáo thử nghiệm 02 phần mềm tại Trung tâm dữ liệu thuộc Bộ.
6. Dự thảo quy định về giám sát an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.
8. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng tại Hội nghị khoa học hoặc Tạp chí
chuyên ngành.
9. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 

01/01/2022
24 (tháng)
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Cấp Bộ
Bùi Công Thịnh