Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long.Áp dụng thử nghiệm tại bán đảo Cà Mau.

TNMT.2022.02.12
2280 (triệu đồng)
Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.02/21-25

1. Tổng quan được hiện trạng trữ nước ngọt phần trên mặt và trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long;
2. Xác lập được các tiêu chí đánh giá và khoanh định các khu vực lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3. Khoanh định được các khu vực có thể lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm phục vụ khai thác, sử dụng bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4. Thí điểm xây dựng 01 mô hình công nghệ lưu giữ nước ngọt trong tầng chứa nước ngầm tại bán đảo Cà Mau.

1. Báo cáo tổng quan hiện trạng trữ nước ngọt phân trên mặt và trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long;
2. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định các khu vực có thể lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm phục vụ khai thác, sử dụng bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long;
3. Kết quả khoanh định các khu vực có thể lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long;
4. Bản đồ các khu vực, tầng chứa nước ngầm có khả năng lưu giữ nước ngọt vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ 1:200.000. Các vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1:25.000;
5. Công nghệ lưu giữ nước ngọt trong tầng chứa nước ngầm tại bán đảo Cà mau;
6. Đăng ký sở hữu trí tuệ;
7. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong nước;
8. Đào tạo sau đại học: 01 thạc sỹ.

01/01/2022
24 (tháng)
Cấp Bộ