Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ tái chế bùn thải nhà máy giấy thành cellulose vi khuẩn sử dụng cho sản xuất giấy

TNMT.2022.05.03
1970 (triệu đồng)
Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng hiệu quả chất thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, mã số TNMT.05/21-25

1. Lựa chọn được chủng vi sinh vật có năng lực sinh tổng hợp cenllulose vi khuẩn từ bùn thải nhà máy giấy.

2. Xây dựng được quy trình công nghệ lên men bùn giấy thải thu cellulose vi khuẩn.

3. Sản xuất được sản phẩm giấy chứa cellulose vi khuẩn.

1. Bộ dữ liệu phân tích thành phần bùn thải của một số nhà máy giấy.

2. Bộ chủng vi sinh vật có năng lực sinh tổng hợp cenllulose vi khuẩn từ bùn thải nhà máy giấy.

3. Quy trình công nghệ lên men bùn thải nhà máy giấy thu cellulose vi khuẩn.

4. Quy trình công nghệ sản xuất giấy chứa cellulose vi khuẩn.

5. Đăng ký SHTT (chấp nhận đơn).

6. Công bố: 01 bài báo thuộc danh mục ISI; 02 Bài báo tạp chí trong nước.

7. Đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2022
24 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Bộ