Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) để tự động xác định và đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc

TNMT.2023.04.10
2100 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xác lập cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng công nghệ thị giác máy tính để nhận dạng, xác định giá trị đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc;

2. Đề xuất và ứng dụng mô hình học máy thị giác máy tính phù hợp để tự động xác định và tính toán giá trị đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc;

3. Xây dựng được module phần mềm tích hợp mô hình học máy thị giác máy tính và thử nghiệm giá trị đo tự động mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc vào trong nghiệp vụ thực tế.

1. Báo cáo cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng công nghệ thị giác máy tính để nhận dạng, xác định giá trị đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc;

2. Mô hình, thuật toán, cơ chế học máy của mô hình học máy thị giác máy tính phù hợp để tự động xác định và tính toán giá trị đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc;

3. Module phần mềm tích hợp mô hình học máy thị giác máy tính và thử nghiệm giá trị đo tự động mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc vào trong nghiệp vụ thực tế;

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm tự động xác định và đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc tại các vi tri quan trắc thủy văn thuộc Đài KTTV khu vuc Đồng bằng Bắc Bộ;

5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài;

6. 02 bài báo đăng trên tạp chí, hội nghị chuyên ngành trong nước và quốc tế về KTTV và CNTT;

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2023
24 (tháng)
Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn
Cấp Bộ