Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng danh mục quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp

TNMT.2023.996.02
1800 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1. Xây dựng danh mục quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp.

2. Áp dụng thử nghiệm cho lĩnh vực tài nguyên nước. 

 1. Báo cáo cơ sở khoa học xây dựng danh mục quy chuẩn kỹ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp.

2. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cho lĩnh vực tài nguyên nước năm 2024.

3. 02 Bài báo trong nước công bố trên tạp chí chuyên ngành.

4. Báo cáo tổng hợp đề tài.
5. 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ