Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng giải pháp công nghệ xử lý, tái sử dụng bùn thải đô thị (bùn sông, ao, hồ thoát nước) để thu hồi năng lượng, làm vật liệu xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn

TNMT.2023.05.05
3500 (triệu đồng)
Môi trường

1. Đánh giá được thực trạng phát sinh, quản lý và xử lý bùn thải đô thị;

2. Thiết kế và chế tạo thành công 01 mô hình quy mô pilot công nghệ tái sử dụng bùn thải đô thị (bùn sông thoát nước, ao hồ đô thị) thu hồi năng lượng, làm vật liệu xây dựng;

3. Chuyển giao thành công công nghệ chế tạo cho một (01) doanh nghiệp để phát triển sản phẩm;

4. Triển khai áp dụng thử nghiệm được mô hình quy mô công nghiệp (10 tấn/mẻ) tại 01 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.

1. Bộ số liệu về hiện trạng phát sinh bùn thải đô thị ở Việt Nam, mô hình quản lý ở một số đô thị lớn và các hình thức tái sử dụng bùn thải;

2. 01 mô hình quy mô pilot công nghệ tái sử dụng bùn thải đô thị (bùn sông thoát nước, ao hồ đô thị) làm vật liệu xây dựng (Công suất 0,2 tấn/ngày);

3. Quy trình tái sử dụng bùn thải để làm gạch nung, gạch không nung (Công suất 0,2 tấn/ngày, có báo cáo kinh tế kỹ thuật, sản phẩm mô hình trên quy mô thực tế đi kèm);

4. Mô hình quy mô công nghiệp (10 tấn/mẻ) tại 01 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (sản phẩm gạch nung và không nung, chất lượng sản phẩm đạt QCVN về gạch xây dựng tương ứng);

5. Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường (bao gồm cả kiểm soát nguồn thải thứ cấp);

6. 01 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín;

7. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

8. 01 đơn đăng ký giải pháp hữu ích.

01/01/2023
24 (tháng)
Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Cấp Bộ