Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường

TNMT.2021.01.21
1700 (triệu đồng)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.01/21-25

1. Xác định các luận cứ khoa học và thực tiễn về hệ phương pháp và kỹ thuật trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường.
2. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
 

1. Tổng quan về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
2. Đề xuất hệ thống phương pháp và kỹ thuật trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường.
3. Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro môi trường và đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
4. Đề xuất các giải pháp ứng dụng các công nghệ trong giám sát tác động môi trường.
5. 04 hội thảo/tọa đàm khoa học.
6. Hỗ trợ đào tạo 2 học viên cao học.
7. 01 bài báo khoa học tại các Tạp chí chuyên ngành
 

01/07/2021
18 (tháng)
Cấp Bộ