Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực nhỏ

TNMT.2021.02.03
1930 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xây dựng được công nghệ cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến trên các lưu vực sông, suối nhỏ.
2. Thiết kế chế tạo, thử nghiệm công nghệ thành công trên một lưu vực sông suối nhỏ.
 

Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá sản phẩm giải pháp hữu ích hệ thống cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho các lưu vực sông nhỏ
Nội dung 2: Nghiên cứu, thiết kế, nâng cấp, chế tạo các nút đo mực nước lũ dạng cảm biến không dây, cơ chế phát sóng
Nội dung 3: Nghiên cứu thiết kế, xây dựng mô hình lắp đặt, khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị cảnh báo lũ

Nội dung 4: Nghiên cứu mô phỏng và xác định các mực nước cảnh báo ở từng nút đo đối với vùng tập trung dân cư

Nội dung 5: Nghiên cứu thiết lập mô hình các điểm đặt bảng cảnh báo, mạng lưới loa phát cảnh báo, mô hình lựa chọn phát sóng định hướng, vô hướng tới các điểm

Nội dung 6: Nghiên cứu Thử nghiệm cho 01 lưu vực sông suối nhỏ để hiệu chỉnh mô hình, hiệu chỉnh thiết bị, hiệu chỉnh mức cảnh báo mực nước lũ

Nội dung 7: Xây dựng quy trình công nghệ cảnh báo mức nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến trên các lưu vực sông, suối nhỏ.

Nội dung 8: Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí xác định vị trí lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ
Nội dung 9: Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài
 

- Báo cáo Tổng quan và phân tích nhu cầu, yêu cầu của bài toán thiết kế, chế tạo thiết bị bị đo mực nước, cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến. - Thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến phù hợp với các lưu vực sông ở Việt Nam. - Thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến cho một lưu vực sông điển hình.

01/01/2021
24 (tháng)
Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn
Cấp Bộ
KS. Trần Quang Ngọc
ThS. Lê Thị Hướng, KS. Nguyễn Đức Hùng, KS. Cao Viết Dũng, ThS. Nguyễn Hữu Tài, KS. Nguyễn Minh Hải, Trần Văn Tuấn, TS. Ngô Tiền Giang, CN. Nguyễn Quốc Hội, ThS. Vũ Mạnh Cường