Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm ở cấp tỉnh, huyện, xã

TNMT.2002.01.40
0 (triệu đồng)
Đất đai

Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và thực tiễn nhằm xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho các cấp lãnh thổ hành chính tỉnh, huyện, xã với nguyên tắc: đầy đủ, dễ ghi chép, thuận tiện trong kiểm tra

Nội dung 1: Tổng quan về kế hoạch sử dụng đất đai trong pháp luật Việt Nam Nội dung 2: Cơ sở khoa học của việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hang năm Nội dung 3: Điều tra khảo sát một số địa bàn đặc trưng về sử dụng đất: tỉnh Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên, tỉnh Thái Bình

1. Tổng quan về kế hoạch sử dụng đất đai trong pháp luật Việt Nam 2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 3. Điều tra khảo sát một số địa bàn đặc trưng về sử dụng đất: tỉnh Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Yên, tỉnh Thái Bình.

01/01/2002
0 (tháng)
Cấp Bộ
KS. Ninh Văn Lân
ThS. Nguyễn Đắc Nhẫn KS. Nguyễn Danh Hùng KS. Bạch Gia Tế KS. Hà Sỹ Tú KS. Nguyễn Thành Tân