Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo định lượng mưa hạn 10 ngày phục vụ bài toán dự báo thuỷ văn

TNMT.2023.06.01
2000 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

1) Xây dựng được hệ thống dự báo mưa định lượng hạn 10 ngày bằng mô hình số độ phân giải cao kết hợp cập nhật liên tục điều kiện biên từ dự báo tổ hợp lọc Kalman;

2) Xây dựng được hệ thống hiệu chỉnh dự báo định lượng mưa cực đoan hạn 10 ngày cho một số lưu vực sông chính ở Việt Nam.

1) Báo cáo khoa học về hệ thống dự báo mưa định lượng hạn 10 ngày bằng công nghệ lồng ghép mô hình số độ phân giải cao (1 km) kết hợp cập nhật liên tục điều kiện biên từ dự báo tổ hợp lọc Kalman;

2) Hệ thống nghiệp vụ dự báo định lượng mưa hạn 10 ngày bằng công nghệ lồng ghép mô hình số độ phân giải cao (1 km) kết hợp cập nhật liên tục điều kiện biên từ dự báo tổ hợp lọc Kalman;

3) Hệ thống hiệu chỉnh sản phẩm dự báo định lượng mưa của mô hình hạn 10 ngày làm đầu vào cho bài toán dự báo thủy văn trên các lưu vực sông của Việt Nam;

4) Kết quả thử nghiệm thực tế cho trong 02 năm gần nhất và đánh giá sai số cho một số lưu vực sông chính ở Việt Nam mục tiêu cải thiện ít nhất 5% so với sản phẩm ứng dụng hiện tại từ mô hình toàn cầu;

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và các báo cáo công việc;

6) 01 bài báo thuộc danh mục ISI và 02 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ hoặc 01 nghiên cứu sinh.

01/01/2023
24 (tháng)