Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

TNMT.2021.04.03
2371 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin

1. Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Xây dựng giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung 1: Khảo sát, đánh giá và xác định nhu cầu xây dựng nèn tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực TNMT phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam

Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị

Nội dung 3:Nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc và giải pháp xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực TN&MT phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên Môi trường

Nội dung 5: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đề tài

 

1. Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2.  Tài liệu thiết kế hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4) Báo cáo giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5) Tài liệu báo các kết quả thử nghiệm hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6) Công bố 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

01/01/2021
24 (tháng)
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Cấp Bộ
Nguyễn Ngọc Vũ
Hoàng Thu Trang; Hoàng Hồng Nghĩa; Bùi Công Thịnh; Trần Thị Mai; Nguyễn Tuấn Anh