Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp

TNMT.2020.04.11
1974 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xác lập được cơ sở thực tiễn để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.

2. Xây dựng được tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải, tích hợp được vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước thải của cơ sở sản xuất và khu công nghiệp.

Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để biên soạn Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp
Nội dung 2: Đánh giá thực trạngviệc thực thi phòng ngừa, ứng phó sự cố do nước thải ở các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, phục vụ cho việc biên soạnHướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải
Nội dung 3: Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải.

Nội dung 4: Thiết kế sơ bộ công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải cho 2 đối tượng điển hình được lựa chọn

Nội dung 5. Xây dựng Báo cáo tổng hợp và các sản phẩm khác theo đề cương
 

1. Báo cáo cơ sở thực tiễn để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp với các thông số kỹ thuật cụ thể.

2. Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải công nghiệp.

3. Thiết kế sơ bộ thử nghiệm cho 01 khu công nghiệp và 01 cơ sở sản xuất công nghiệp.

4. Báo cáo tổng hợp.

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

6. Đào tạo 01 thạc sỹ.

01/10/2020
24 (tháng)
Đại học Xây dựng Hà Nội
Cấp Bộ
Nguyễn Việt Anh
ThS. Nguyễn Việt Anh; PGS. TS. Trần T. Hiền Hoa; TS. Nguyễn Phương Thảo; TS. Nguyễn Phương Lâm; ThS. Vũ Mạnh Cường; KS. Lê Hồng Nam; TS. Lê Việt Hưng; ThS. Đoàn Văn Động; NCS. ThS. Trần Đức Dũng