Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa

TNMT.2021.667.01
2533 (triệu đồng)
Phát triển hệ tri thức Việt số hóa

1. Làm chủ công nghệ xây dựng kho dữ liệu  mở (Datawarehouse) ngành tài nguyên và môi trường, với định hướng hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;

2. Xây dựng được kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về công nghệ xây dựng kho dữ liệu mở và giải pháp kỹ thuật tích hợp dữ liệu lên Hệ tri thức Việt số hoá
Nội dung 2: Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xây dựng, quản trị kho dữ liệu mở ngành TN&MT với định hướng hỗ trợ tích hợp vào Hệ tri thức Việt số hóa
Nội dung 3. Phân tích, thiết kế Kho dữ liệu mở ngành TN&MT
Nội dung 4: Xây dựng hệ thống thử nghiệm thu nhận, quản lý, chia sẻ và tích hợp dữ liệu mở ngành TN&MT và tích hợp lên Hệ tri thức Việt số hoá
Nội dung 5. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đề tài

1. Báo cáo đặc tả giải pháp phục vụ xây dựng kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và công nghệ hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;

2. Tài liệu phân tích thiết kế kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và công nghệ hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;

3. Hệ thống quản lý kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;

4. Báo cáo thử nghiệm kho dữ liệu mở cho lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai, môi trường tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;

5. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt;

6. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
24 (tháng)
Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia
Cấp Bộ
Nguyễn Xuân Thang
Ks. Nguyễn Tuấn Anh; Ks. Vũ Anh Tuấn; ThS. Nguyễn Bá Quân; Ks. NGuyễn Tiến Hơn; Phan Thị Phương Thanh; ThS. Phạm Văn Hiếu; Ks Lê Văn Cường; CN. Võ Thị Mỹ Tuyết; ThS. Phùng Công Định