Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất - địa vật lý một số loại hình quặng vàng, đồng, thiếc, wolfram, liti.

TNMT.2021.562.03
1782 (triệu đồng)
Khoa học trái đất

1. Tổng quan về các kiểu mỏ quặng vàng, đồng, thiếc, wolfram, liti trên thế giới và Việt Nam.

2. Xác lập được bộ tiêu chí để xây dựng mô hình địa chất - địa vật lý một số loại hình quặng vàng, đồng, thiếc, wolfram, liti.

3. Xây dựng được mô hình địa chất - địa vật lý một số loại hình quặng vàng, đồng, thiếc, wolfram, liti.

 

1. Báo cáo tổng quan về các kiểu mỏ quặng vàng, đồng, thiếc, vonfram, liti trên thế giới và Việt Nam.

2. Bộ tiêu chí để xây dựng mô hình địa chất - địa vật lý một số loại hình quặng vàng, đồng, thiếc, vonfram, liti.

3. Các mô hình địa chất - địa vật lý, tổ hợp phương pháp địa vật lý hợp lý cho một số loại hình quặng:

+ Vàng: 02 kiểu mỏ;

+ Đồng: 02 kiểu mỏ;

+ Thiếc: 02 kiểu mỏ;

+ Wolfram: 02 kiểu mỏ;

+ Liti: 01 kiểu mỏ.

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

5. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

6. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

01/01/2021
30 (tháng)
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Cấp Bộ
Nguyễn Văn Sửu